Artykuł zawiera praktyczne wskazówki dla firm sprzątających i administratorów budynków w zakresie utrzymania czystości i dezynfekcji powierzchni - zgodne z zaleceniami Głównego Inspektoratu Sanitarnego – w celu utrzymania przestrzeni wspólnych w należytym stanie higieniczno – sanitarnym.

Dobra Praktyka Higieniczna czyli GHP (z ang. Good Hygienic Practice) oraz dezynfekcja to działania, które muszą być podjęte, i warunki jakie muszą być spełnione, w celu zwalczania zakażeń i w celu zapobieganiu szerzeniu się chorób zakaźnych - w tym Covid-19.

Zapobieganie rozprzestrzenianiu chorób zakaźnych w budownictwie mieszkaniowym

Podstawowym zaleceniem GIS jest oprócz standardowego mycia, dodatkowa dezynfekcja uprzednio umytych powierzchni czyli sanityzacja i dezynfekcja:

 • przestrzeni wspólnych w budynku tj. dezynfekcja korytarzy i dezynfekcja klatki schodowej oraz wnętrza wind itp.

 • powierzchni dotykanych tj. klamki, uchwyty, przyciski, poręcze, skrzynki pocztowe, domofony itp.

Ustalając procedury, należy uwzględnić istotne czynniki:

 • specyfika budynku (otwarty czy zamknięty),

 • natężenie ruchu,

 • materiały z których wykonane są powierzchnie,

 • metody i rodzaje środków do czyszczenia i dezynfekcji,

 • konieczność zaostrzenia rygorów w przypadku kwarantanny którejś z rodzin zamieszkujących konkretny budynek.

Czy sanityzacja i dezynfekcja to zawsze dwie odrębne czynności i dwa różne środki? Czy istnieje środek (środki) do równoczesnej sanityzacji i dezynfekcji?

Dezynfekowanie części wspólnych w blokach i domach wielorodzinnych

Dezynfektanty zalecane przez GIS to podchloryn sodu, etanol oraz aminy IV rzędowe. W odróżnieniu od etanolu i podchlorynu sodu - czwartorzędowe związki amoniowe posiadają podwójną funkcjonalność: bardzo dobre właściwości myjące i równocześnie dezynfekujące. Tak więc, żeby przeprowadzić sanityzację i dezynfekcję, nie koniecznie potrzebne są dwa środki i dwie czynności. Takie możliwości dają profesjonalne koncentraty myjąco - dezynfekujące dla obiektów użyteczności publicznej tj. hotelarstwa, gastronomi, przemysłu spożywczego itp. Te specjalistyczne środki są oparte o kombinację amin IV rzędowych.

Również w części wspólnych budynków mieszkalnych (mycie i dezynfekcja klatek schodowych, korytarzy itp.) znajdą zastosowanie takie preparaty, przyczyniając się do wysokiego poziomu higieny i bezpieczeństwa mikrobiologicznego w celu zapobiegania zakażeniom.

Takie profesjonalne środki zostały wszechstronnie przetestowane przez niezależne laboratoria, a ich skuteczność opisana w dokumentacji normami biobójczymi (np. EN PN 12476 oznacza inaktywację konkretnych bakterii, a EN PN 14476 oznacza inaktywację konkretnych wirusów). Dokumentacja określa również procedurę zastosowań, potrzebny czas oddziaływania, a w przypadku koncentratów skuteczne stężenie robocze.

Oto przykłady środków do zastosowania w częściach wspólnych budynków mieszkalnych w celu sanityzacji i dezynfekcji w jednym procesie korytarzy, klatek schodowych (podłogi i powierzchnie ponadpodłogowe):

 • NDDA400 (opak.1L i 5L) kwaśny koncentrat pH 2,25; stężenie robocze 0,5%, czas kontaktu potrzebny do pełnej dezynfekcji – 15 min. biodegradowalny

 • NDSJ 400 (opak.0,75L i 5L) kwaśny preparat pH 2,25; stężenie robocze 0,5%, - czas kontaktu potrzebny do pełnej dezynfekcji – 15 min. /bez rozcięńczania – 5 min. biodegradowalny

 • R – 60 (opak.1L i 5L) neutralny zapachowy koncentrat; stężęnie robocze 0,5%, czas kontaktu potrzebny do pełnej dezynfekcji – 15 min.

 • Sod 390 (opak.5L) zasadowy koncentrat pH 11,5 (1% roztwór); stężenie robocze 0,5 – 2%, czas kontaktu do pełnej dezynfekcji 5 – 15 min.

Wszystkie środki dostarczamy ze Specyfikacją i Kartą Charakterystyki oraz Pozwoleniem Na Obrót Środkiem Biobójczym.

Dezynfekcja windy od A do Z

Mycie i dezynfekcja windy posiada swoją specyfikę z dwóch powodów:

 • winda obfituje w powierzchnie dotykane przez mieszkańców (i nie tylko) czyli miejsca wysokiego ryzyka transmisją mikrobów sprzyjającym chorobom zakaźnym,

 • winda zbudowana jest z wielu materiałów, często wrażliwych na degradację np. etanolem,

O ile podłogę windy można utrzymywać w należytym stanie higieniczno – sanitarnym środkami wymienionymi powyżej, to do innych powierzchni należy zastosować środki uwzględniające podwyższone ryzyko infekcji i podatność materiałów na degradację. Czynnikami mogącymi powodować degradację powierzchni wrażliwych mogą być: etanol i inne alkohole, podchloryn sodu jak również środki o skrajnych pH. Do materiałów wrażliwych należy zaliczyć: szkło akrylowe, gumę, lakiery, tworzywa sztuczne, stal chromowaną, skaj, skórę itd.

Oto przykłady adekwatnych środków uwzględniających tę specyfikę:

 • Surfalkan SH (opak. 0,75L i 5L) lekko kwaśny, gotowy do użycia, do mycia i dezynfekcji wysokiego stopnia, czas kontaktu do pełnej dezynfekcji 5min.

 • Septalkan (0,75L i 5L oraz chusteczki 100szt.) neutralny, gotowy do użycia, mycie i dezynfekcja wysokiego stopnia, czas kontaktu – 5min.

 • Sod 390 PAE (0,75L) lekko zasadowy, gotowy do użycia, mycie i dezynfekcja wysokiego stopnia, przetestowany na powierzchniach obciążonych SARS-CoV-2 o czym świadczy norma biobójcza EN 16777, czas kontaktu – 5min.

Oczywiście, podobną prawidłowość można zauważyć w przypadku klamek drzwi wejściowych, włączników światła, poręczy, skrzynek pocztowych itp. Z tego powodu powyższe środki sprawdzą się w celu zapobiegania rozprzestrzenianiu chorobom zakaźnym, jak również będą bezpieczne dla powierzchni.

Płyny do dezynfekcji na bazie alkoholu

Największą zaletą dezynfekcji na bazie alkoholu jest szybkość działania, którą liczy się w sekundach. Jego skuteczność i zakres działania są wysokie pod warunkiem, że stosujemy je w warunkach czystych. W gastronomii nie wymagają spłukiwania z powierzchni mających bezpośredni kontakt z żywnością. Są szczególnie predestynowane do dezynfekcji rąk. W medycynie są szeroko stosowane w drugiej fazie dezynfekcji (antyseptyki) po uprzednim bardzo dokładnym wymyciu rąk . Do zalet można dopisać niski koszt i prostotę produkcji.

Oto przykłady środków na bazie alkoholu do dezynfekcji powierzchni:

 • L – 300 (0,75L i 5L) środek gotowy do użycia do dezynfekcji wysokiego stopnia, czas kontaktu z powierzchnią – 90sek.

 • DRF (5L) środek gotowy do użycia do dezynfekcji wysokiego stopnia, czas pełnego działania – 90sek.

Produkty do dezynfekcji na bazie alkoholi mają też swoje ograniczenia:

 • nie posiadają właściwości myjących, a więc powierzchnie należy uprzednio wymyć detergentem,

 • wymagają wysokiego stężenia (60-80%) - poniżej lub powyżej skuteczność lawinowo spada,

 • konieczność podwójnej operacji (sanityzacja i dezynfekcja) wymaga dodatkowego czasu i wyższych kosztów

Wszystkie wymienione i nie wymienione w tekście specyfiki (odsyłamy na naszą stronę) to środki do profesjonalnego zastosowania. Wiąże się to ze ścisłym przestrzeganiem procedur opisanych w specyfikacji produktu, jak również cyklicznych szkoleń i nadzorowania personelu.

Odkażanie klamek drzwi wejściowych

I na koniec kluczowe miejsce (dosłownie i w przenośni), bodaj najbardziej narażone na rolę przekaźnika wszelkich zarazków. Każdy z nas złapał kiedyś klamkę, od której trudno było się odkleić. Oznaczało to, że właśnie adoptowaliśmy nie setki a tysiące dobrze odżywionych, chętnych do prokreacji mikroorganizmów.

Optymalnym rozwiązaniem do mycia i dezynfekcji klamek, uchwytów czy poręczy jest Sod 390 PAE, który świetnie rozpuszcza tłuszcze i białka (brud), które stanowią siedlisko, pożywkę i kryjówkę dla mikrobów.

Jak go użyć? Najlepszą metodą jest spryskanie czystej i wilgotnej ścierki - bez obawy o nadmierne rozcieńczenie roztworu - i przemycie klamki, okolic klamki oraz framugi.

Ewentualne pytania prosimy kierować na:

nr tel. 731 93 93 93

lub

wojciech@hybryda-gastro.pl